Regulamin Sklepu

Hej!

Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat działania mojego sklepu internetowego, m.in.: o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep internetowy „Narzędzia dla par u progu Sakramentu Miłości” dostępny pod adresem internetowym www.narzedziadlapar.pl należy do Aleksandry Łętowskiej prowadzącej działalność nierejestrowaną. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu proszę o kontakt na adres sklep@uprogusakramentumilosci.pl .

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów!

Ola

§ 1 Definicje

 • Kupujący – Konsument, przedsiębiorca, osoba prawna i inna osoba, niebędąca Konsumentem, dokonująca zakupów w Sklepie.
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.narzedziadlapar.pl/regulamin
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.narzedziadlapar.pl
 • Sprzedawca – Aleksandra Łętowska prowadząca działalność nierejestrowaną.
 • Umowa – umowa sprzedaży zawierana (albo zawarta) między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, dotycząca produktów oferowanych w Sklepie, w tym treści cyfrowych.
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Warunki korzystania ze sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. W celu dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionych produktów nie jest konieczne posiadanie przez Kupującego sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Wystarczające warunki, dające możliwość korzystania ze Sklepu, to:
 • dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu,
 • zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 • przeglądarka plików PDF (np. AdobeReader).
 1. W przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adres e-mail: sklep@uprogusakramentumilosci.pl .
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3 Usługi elektroniczne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie, prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia odbywa się bez zakładania i posiadania konta w Sklepie.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 5. Kupujący może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać na adres poczty elektronicznej sklep@uprogusakramentumilosci.pl . W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Kupujący składa zamówienie jako gość (niezarejestrowany użytkownik).
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”. Stanowi to oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 4. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności by dokonać płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. W innym przypadku zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

§ 5 Płatność

 1. Dostępne metody płatności są prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności elektroniczne, w tym płatności BLIK, przelewem bankowym on-line lub szybkim przelewem bankowym obsługiwane są przez: HotPay (ePłatności Sp. z o.o. Sp. k.) albo Blue Media S.A (Autopay S.A.).
 3. Jeżeli Kupujący chce otrzymać fakturę, proszony jest o napisanie na adres sklep@uprogusakramentumilosci.pl z danymi do faktury. Zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

§ 6 Produkt elektroniczny

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar, zeszyt ćwiczeń w formacie PDF, itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

§ 7 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Dalsze bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa powyżej stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, dokonujący zakupu w sklepie zaznacza zgodę na przesłanie produktu automatycznie po zakupie i w tym wypadku rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Produkty wysyłane są automatycznie po zakupie.

§ 9 Odpowiedzialność za wady

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając swoje roszczenie lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego: https://uprogusakramentumilosci.pl/polityka-prywatnosci-4/ .

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący może skorzystać m.in. z następujących rozwiązań:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może znaleźć na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 sierpnia 2023 r.